Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACE UBYTOVACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydané společností 7S Business, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 06773737, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 288649 (dále jen "provozovatel"), se vztahují na rezervaci ubytovacích a s tím souvisejících služeb (dále je "služby") poskytovaných v ubytovacím zařízení provozovatele Penzion & Bistro Dvorek, na adrese Rudé armády 29, Dolní Dunajovice, 691 85 (dále jen "penzion") prostřednictvím online rezervačního systému provozovaného provozovatelem na internetových stránkách https://www.dvorek.wine/rezervace/, jakož i na všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu rezervace služeb.

1.2. Rezervací služeb zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a porozuměl jim. Společnost je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit, přičemž taková změna je vůči zákazníkům účinná ode dne zveřejnění změněného znění VOP, přičemž pro rezervaci zákazníka je rozhodující znění VOP platné a účinné ke dni uskutečnění rezervace ze strany zákazníka. Zákazníkovi se před uskutečněním každé jednotlivé rezervace doporučuje seznámit se s aktuální platným a účinným zněním VOP, které je přístupné na internetových stránkách https://www.dvorek.wine/rezervace/.

2. Online rezervace

2.1. Při online rezervaci má zákazník možnost vyhledat si aktuální volné ubytovací kapacity v penzionu podle požadavků zadaných zákazníkem v online rezervačním systému (např. datum příchodu, datum odchodu, typ pokoje, počet pokojů, počet osob a věkové složení) umístěném na internetových stránkách provozovatele uvedených v bodě 1.2. těchto VOP za ceny uvedené přímo při online rezervaci na příslušné internetové stránce po zadání požadavků zákazníka ve formuláři tam umístněném.

2.2. Při online rezervaci po výběru základních požadavek zákazníka (datum příchodu, datum odchodu, typ pokoje, počet pokojů, počet osob a věkové složení, doplňkové služby apod.) zákazník vyplní všechny ve formuláři požadované údaje.

2.3. Při online rezervaci zákazník uhradí cenu jím rezervovaných služeb online platbou. Provozovatel si vyhrazuje tímto právo rozšířit anebo omezit jednotlivé způsoby online platby při online rezervaci. O možnostech online platby je zákazník informovaný přímo na internetové stránce, prostřednictvím které uskutečňuje online rezervaci, po vyplnění všech požadovaných údajů a před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby.

2.4. Po vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři a po realizaci online platby bude zákazníkovi bezodkladné zaslaný na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování rezervace dokument "potvrzení rezervace" s uvedením rezervačního čísla. V dokumentu "potvrzeni rezervace" jsou, mimo rezervačního čísla, uvedené základní informace o pobytu a účastnících pobytu, jeho ceně a rezervovaných a uhrazených službách, informace o ubytovacím zařízení, informace (formou odkazu na příslušné internetové stránky) o VOP.

2.5. Rezervační číslo slouží jako kontaktní údaj pro realizaci jakýchkoliv dalších úkonů souvisejících s rezervaci ze strany zákazníka. Zákazník je povinen rezervační číslo bezpečné uchovat a mít ho případě potřeby k dispozici.

2.4. Provedením rezervace zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je osobou zletilou (věk 18 a více let) a způsobilou k právním úkonům, tj. způsobilou vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti.

2.5. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy je zákazníkovi ze strany provozovatele doručen dokument "potvrzení rezervace". Do okamžiku doručení dokumentu "potvrzení rezervace" zákazníkovi není rezervace zákazníka závazná pro žádnou ze stran (ani pro zákazníka, ani pro provozovatele) a zákazníkovi nevzniká právo na vyhrazení jím požadované kapacity (hotel, typ pokoje, počet osob, počet pokojů atd.) ani právo na cenu služeb uvedenou v cenové nabídce, tj. jde o tzv. nezávaznou rezervaci. Rezervace se stává závaznou až okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet provozovatele podle bodu 2.3. těchto VOP a doručením dokumentu "potvrzení rezervace".

2.6. Za den úhrady rezervovaných služeb se považuje den připsání peněžních prostředků ve správné (fakturované) výši na bankovní účet provozovatele.

2.7. Zákazník je povinen při provádění rezervace uvést přesný počet osob, které mají být účastníkem jím rezervovaného pobytu, v případě dětí ve věku do 18 let i jejich věkové rozmezí. Rozhodujícím okamžikem pro určení věku dětí do 18 let je den nástupu na pobyt. V případě, že zákazník, který uskutečňuje rezervaci, není účastníkem pobytu, je povinen uvést jméno a příjmení zletilé osoby, emailovou adresu a telefonní číslo, v jejíž prospěch bude rezervace prováděna.

2.8. Provozovatel zákazníkovi garantuje po potvrzení rezervace takový typ pokoje, který je uveden v dokumentu "potvrzení rezervace". V případě vzniku provozní nebo kapacitní potřeby si provozovatel vyhrazuje právo poskytnout zákazníkovi nebo účastníkům pobytu poskytnutí služeb v pokoji stejného nebo srovnatelného standardu jako byl typ pokoje uveden v dokumentu "potvrzení rezervace" bez vzniku povinnosti zákazníka uhradit doplatek ceny ubytovacích služeb.

3. Platební podmínky - všeobecná ustanovení

3.1. Cenu za rezervované služby je zákazník povinen uhradit v plné výši při provádění rezervace.

3.2. V ceně za ubytovací a s tím související služby je zahrnuta i daň z přidané hodnoty ve smyslu příslušných právních předpisů i poplatek za rekreační pobyt, který je zákazník povinen uhradit přímo v příslušném zařízení podle sazby poplatku za rekreační pobyt, stanoví-li tak příslušné právní předpisy platné v době pobytu zákazníka v penzionu.

3.3. Vyúčtování služeb (daňový doklad) je zákazníkovi vydáno v den odjezdu přímo na recepci penzionu. V případě, že si zákazník přeje vystavení daňového dokladu ve formě faktury vystavené ve prospěch právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele a rezervaci vykonává, uvede přesné a správné fakturační údaje právnické osoby (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, zápis v obchodním rejstříku) nebo fyzické osoby – podnikatele (obchodní název, místo podnikáni, IČ, DIČ,) provozovateli.

4. Změna rezervace

4.1. Jakékoliv změny rezervace (změna termínu, změna počtu osob nebo věkových kategorii osob, změna rozsahu rezervovaných služeb - omezení nebo rozšíření a podobně) jsou po potvrzení rezervace možné výlučně v případě, pokud to provozní a / nebo kapacitní možnosti provozovatele umožňují. Na změny rezervace po potvrzení rezervace nemá zákazník právní nárok.

4.2. Jakékoliv změny provedené rezervace po potvrzení rezervace je možné uskutečnit výlučně po uvedení rezervačního čísla zaslaného zákazníkovi v dokumentu "potvrzení rezervace". O změnu rezervovaných ubytovacích a souvisejících služeb může zákazník požádat telefonicky nebo e-mailem, které jsou uvedeny v dokumentu "potvrzení rezervace". Při žádosti o změnu potvrzené rezervace je zákazník vždy povinen uvádět rezervační číslo.

4.3. Pokud zákazník požaduje takovou změnu potvrzené rezervace, které není možné z kapacitních nebo jiných provozních důvodů na straně provozovatele vyhovět, nevzniká provozovateli povinnost žádosti zákazníka na změnu potvrzené rezervace vyhovět a provozovatel má právo žádost zákazníka odmítnout, přičemž zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či na jakékoli jiné finanční či nefinanční plnění ze strany provozovatele.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení žádosti zákazníka o změnu termínu rezervovaných služeb, a to výlučně za podmínek stanovených provozovatelem, o kterých provozovatel informuje zákazníka po žádosti zákazníka o změnu termínu rezervovaných služeb a před

potvrzením změny termínu rezervovaných služeb na základě žádosti zákazníka. V případě změny termínu potvrzené rezervace (rezervovaných služeb) mají před ustanoveními těchto VOP přednost podmínky stanovené provozovatelem (zejména storno podmínky), o kterých provozovatel informuje zákazníka před potvrzením změny termínu rezervovaných služeb. Změna termínu potvrzené rezervace je možná pouze v termínu do dne vzniku nároku provozovatele na stornopoplatek ve smyslu těchto obchodních podmínek za předpokladu, že to kapacitní a provozní možnosti penzionu umožňují. V takovém případě se ruší dříve vydané "potvrzení rezervace" a zákazníkem uhrazená cena za jím dříve rezervované služby se považuje za úhradu (částečnou úhradu) změněných rezervovaných služeb. V případě, že v souvislosti s vyhověním žádosti zákazníka o změnu termínu rezervovaných služeb vznikne povinnost zákazníka doplatit cenu, je zákazník povinen rozdíl v ceně služeb v pozměněném termínu oproti původně rezervovanému termínu provozovateli uhradit bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet provozovatele a způsobem určeným v dokumentu zaslaném zákazníkovi e-mailem na jím zadanou emailovou adresu při uskutečňování původní rezervace. Teprve po úhradě doplatku zákazníkem je zákazníkovi zasláno nové "potvrzení rezervace", a až tímto okamžikem vzniká zákazníkovi právo na poskytnutí jím rezervovaných služeb ve změněném termínu. V případě, že v souvislosti s vyhověním žádosti zákazníka o změnu termínu rezervovaných služeb nedojde ke zvýšení zákazníkům původní uhrazené ceny, považuje se dříve zákazníkem uhrazená cena služeb za cenu služeb ve změněném rozsahu.

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení žádosti zákazníka o změnu počtu rezervovaných lůžek, pokojů nebo počtu osob (účastníků pobytu), případně změnu osob (změna účastníka pobytu), a to výlučně za podmínek stanovených provozovatelem, o kterých provozovatel informuje zákazníka po žádosti zákazníka o změnu termínu rezervovaných služeb a před potvrzením změny termínu rezervovaných služeb na základě žádosti zákazníka. V případě změny potvrzené rezervace (rezervovaných služeb) mají před ustanoveními těchto VOP přednost podmínky stanovené provozovatelem, o kterých provozovatel informuje zákazníka před potvrzením změny dříve rezervovaných služeb. Změna potvrzené rezervace je možná pouze v termínu do dne předcházejícího dni příjezdu za předpokladu, že to kapacitní a provozní možnosti provozovatele a hotelu umožňují. Na takovou změnu nemá zákazník právní nárok. V případě, že v souvislosti s vyhověním žádosti zákazníka o změnu podle tohoto bodu VOP vznikne povinnost zákazníka doplatit cenu, je zákazník povinen rozdíl v ceně služeb oproti původní ceně provozovateli uhradit způsobem určeným v dokumentu zaslaném zákazníkovi e-mailem na jím zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování původní rezervace. Teprve po úhradě doplatku zákazníkem je zákazníkovi zasláno "potvrzení rezervace" se změnou a až tímto okamžikem vzniká zákazníkovi právo na poskytnutí jím rezervovaných služeb ve změněném rozsahu. V případě, že v souvislosti s vyhověním žádosti zákazníka o změnu rozsahu rezervovaných služeb nedojde ke zvýšení původně uhrazené ceny, považuje se dříve uhrazená cena za cenu služeb ve změněném rozsahu.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení a určení oprávněnosti žádosti zákazníka o změnu potvrzené rezervace ze závažných důvodů na straně zákazníka nebo osoby, která má být účastníkem pobytu (např. úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma apod.), přičemž pro účely posouzení takové žádosti zákazníka, je zákazník povinen provozovateli existenci a trvání závažných důvodů prokázat (např. potvrzením o hospitalizaci, úmrtním listem apod.). Na poskytnutí změny nebo jakékoli finanční či nefinanční náhrady v těchto případech nemá zákazník právní nárok.

5. Nenastoupení pobytu, nevyužití rezervovaných služeb v celém rozsahu

5.1. V případě nevyužití rezervovaných služeb z jakýchkoliv důvodů na straně zákazníka nebo osoby, která má být účastníkem pobytu, nebo bez uvedení důvodů (nenastoupení na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na jakoukoliv finanční či nefinanční náhradu, náhradní plnění nebo náhradu škody. V případě nevyužití rezervovaných služeb z jakýchkoliv důvodů na straně zákazníka nebo osoby, která má být účastníkem pobytu, nebo bez uvedení důvodů v celém rozsahu (předčasný odchod z pobytu, pozdější datum nástupu na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na jakoukoliv finanční či nefinanční náhradu, náhradní plnění nebo náhradu škody.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení a určení oprávněnosti žádosti zákazníka o poskytnutí případné náhrady za nenastoupení k pobytu nebo nevyužití rezervovaných služeb v celém rozsahu ze závažných důvodů na straně zákazníka nebo osoby, která má být účastníkem pobytu (např. úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma, a podobně), přičemž pro účely posouzení takové žádosti zákazníka, je zákazník povinen provozovateli existenci a trvání závažných důvodů prokázat (např. potvrzením o hospitalizaci, lékařskou zprávou, úmrtním listem apod.). Na poskytnutí

náhrady v těchto případech nemá zákazník právní nárok.

6. Zrušení rezervace, storno podmínky

6.1. Okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.2. Provozovatel umožňuje zákazníkovi potvrzenou rezervaci zrušit (od okamžiku vzniku smluvního vztahu podle bodu 2.5. těchto VOP) z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu rezervace@dvorek.wine. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

6.3. V případě zrušení rezervace podle bodu 6.2. těchto VOP, vzniká provozovateli okamžikem zrušení rezervace ze strany zákazníka právo na úhradu storno poplatku následovně:

 • zrušení zdarma 5 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 5 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu rezervovaného pro dva až čtyři pokoje nebo pro 6 osob a více méně než 15 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu rezervovaného pro pět pokojů a více bez ohledu na počet osob kdykoli před příjezdem.

6.4. Ustanovení bodu 6.2. se přiměřeně použijí také v případě částečného zrušení rezervace (zkrácení pobytu, snížení počtu osob apod.).

6.5. V případě nenastoupení zákazníka nebo účastníka pobytu nebo některého z nich na rezervovaný pobyt dle bodu 2.5. těchto VOP je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných a potvrzených služeb.

6.6. Pro uplatnění storno poplatku a určení jeho výše je rozhodující den příjezdu na pobyt(den

nástupu na pobyt) uveden v dokumentu "potvrzení rezervace":

6.7. V případě zrušení rezervace nebo částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení zákazníka nebo účastníků pobytu nebo některého z nich, zašle provozovatel zákazníkovi e-mailem oznámení o uplatnění nároku provozovatele na storno poplatek a jeho výši ve smyslu těchto VOP do 14 dnů ode dne zrušení rezervace nebo ode dne částečného zrušení rezervace nebo v případě nenastoupení na pobyt ode dne určeného jako den příjezdu. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn v případě zrušení rezervace nebo částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení k pobytu jednostranně započíst pohledávku zákazníka na vrácení zákazníkem uhrazené ceny rezervovaných ubytovacích a s tím souvisejících služeb vůči pohledávce provozovatele na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto VOP.

7. Změna nebo zrušení rezervace ze strany provozovatele, vyšší moc

7.1. Pokud z důvodů na straně provozovatele (provozní důvody, kapacitní důvody apod.) Není možné zákazníkovi nebo účastníkům pobytu poskytnout po potvrzení rezervace rezervované služby vůbec nebo částečně, provozovatel zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje e-mailem na zákazníkem zadanou emailovou adresu při provádění rezervace nebo telefonicky. Rezervace zákazníka se ruší a provozovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb stejným způsobem, jak byla zákazníkem realizována úhrada za rezervované služby, podle toho, jakou formu realizace úhrady si zákazník při rezervaci pobytu zvolil, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni

zrušení rezervace.

7.2. Provozovateli nevzniká povinnost poskytnout zákazníkovi nebo účastníkům pobytu rezervované služby vůbec nebo ve sjednaném rozsahu v případě vzniku okolností vylučujících odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost jsou překážky, které nastaly nezávisle na vůli provozovatele, které brání ve splnění jeho povinností a nelze rozumně předpokládat, že by provozovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, ani že by v době vzniku smluvního vztahu mohl tuto překážku předvídat, tj. překážky tzv. vyšší moci (živelné pohromy, stávky, válečné konflikty, katastrofy, přerušení dodávek, zákaz poskytování služeb stanovený státní mocí, atd.), které nespadají pod kontrolu provozovatele a které znemožňují nebo narušují plnění povinností provozovatele. V případě vzniku okolnosti tzv. vyšší moci je provozovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat zákazníka i s uvedením předpokládané doby jejího trvání. V takovém případě se provozovatel se zákazníkem dohodne na způsobu řešení vzniklé situace individuálně. Zákazník však nemá právo na náhradu jakékoli škody vzniklé v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

8. Práva a povinnosti zákazníka

8.1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje zákazníka potvrzená a zaplacená rezervace. Zákazník je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje zákazník neprodleně provozovatele e-mailem nebo telefonicky.

8.2. Při nástupu se zákazník prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Následně je zákazník ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám.

8.3. Zákazník je povinen zacházet s majetkem provozovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je zákazník povinen neprodleně hlásit provozovateli. Zákazník je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

8.4. Zákazník má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

8.5. Zákazník je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít klíč od pokoje. Ztrátu klíče je zákazník povinen neprodleně oznámit provozovateli a uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude provozovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

8.6. Zákazník je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit cenu případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

8.7. Zákazník odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami penzionu. Provozovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu penzionu a nebo takovou osobu následně z objektu penzionu vykázat.

8.8. Zákazník ručí a odpovídá provozovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle zákazníka využívají služeb provozovatele.

8.9. Zákazník je povinen předat pokoj provozovateli ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že zákazník nepředá provozovateli pokoj ve stavu v jakém jej převzal, je provozovatel oprávněn požadovat úhradu pokuty do výše nákladů spojených s uvedením pokoje do původního stavu.

8.10. Zákazník je povinen k ubytování nastoupit nejdříve v 17:00 hodin v den příjezdu a uvolnit pokoj v den odjezdu do 10:00 hod. pokud se s provozovatelem nedohodl jinak. V případě, že zákazník nastoupí dříve než ve stanoveném čase nebo neuvolní pokoj ve stanoveném čase, je provozovatel oprávněný zákazníkovi účtovat poplatek ve výši 15 EUR za osobu nebo další pobytový den. Právo na ubytování v penzionu zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Provozovatelem nebo posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny.

8.11. Zákazník nesmí:

 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od pokoje třetím osobám,
 • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu provozovatele,
 • kouřit v prostorách penzionu
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
 • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí penzionu.

8.12. Další práva a povinnosti zákazníka související s ubytovacími službami jsou uvedeny v Provozním a reklamačním řádu penzionu dostupném na internetových stránkách https://www.dvorek.wine/rezervace/. Souhlasem s těmito VOP uděluje zákazník zároveň souhlas s tímto Provozním a reklamačním řádem penzionu.

9. Práva a povinnosti provozovatele

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout zákazníkovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

9.2. V případě, že zákazník ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, provozovatel má právo účtovat Zákazníkovi částku za celý pobyt včetně služeb.

9.3. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb zákazníkovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku zákazníka na vrácení peněz, když:

 • zákazník úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Provozovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
 • zdravotní stav zákazníka ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
 • z důvodu vyšší moci.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.dvorek.wine/rezervace/ v dokumentu Zpracování osobních údajů.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se s ubytovacími službami provozovatele a penzionem na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervaci na webové stránce možné provést a závazky provozovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Reklamace ubytovacích služeb

12.1. Podmínky reklamace ubytovacích služeb jsou uvedeny v Provozním a reklamačním řádu penzionu dostupném na internetových stránkách https://www.dvorek.wine/rezervace/. Souhlasem s těmito VOP uděluje zákazník zároveň souhlas s tímto Provozním a reklamačním řádem penzionu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto VOP, jakož i veškeré právní vztahy vznikající na jejich základě a při provádění rezervace podle těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky. Všechny právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

13.2. Jakýkoli spor vyplývající z těchto VOP nebo právních vztahů na jejich základě vzniklých včetně

sporu o výklad těchto VOP, v případě, že se mezi účastníky právního vztahu nedosáhne smírné vyřešení sporu, bude náležet do pravomoci českých soudů.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.5. Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto VOP.

13.6. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace.

13.5. VOP nabyly účinnosti dne 22.3.2024.

13.6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru, potvrzení rezervace). Tyto VOP v celém svém rozsahu mají vždy přednost a použijí se na vztah mezi provozovatelem a zákazníkem i v případě, že ubytovací služby budou zákazníkem objednány přes internetové stránky www.booking.com.


vůj text...