Provozní a reklamační řád

PROVOZNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento provozní a reklamační řád (dále jen "řád") vydaný společností 7S Business, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 06773737, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 288649 (dále jen "provozovatel"), se vztahuje na poskytování ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení provozovatele Penzion & Bistro Dvorek, na adrese Rudé armády 29, Dolní Dunajovice, 691 85 (dále jen "penzion")


A. Provozní řád

1.1. Při nástupu se zákazník prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Následně je zákazník ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám. Registrací k ubytování vyjadřuje zákazník souhlas s tímto řádem.

1.2. Zákazník je povinen k ubytování nastoupit nejdříve v 17:00 hodin v den příjezdu a uvolnit pokoj v den odjezdu do 10:00 hod., pokud se s provozovatelem nedohodl jinak. V případě, že zákazník nastoupí dříve než ve stanoveném čase nebo neuvolní pokoj ve stanoveném čase, je provozovatel oprávněný zákazníkovi účtovat poplatek ve výši 15 EUR za osobu nebo další pobytový den. Právo na ubytování v penzionu zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Provozovatelem nebo posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny.

1.3. Zákazník je povinen při nástupu do penzionu převzít klíč od pokoje. Ztrátu klíče je zákazník povinen neprodleně oznámit provozovateli a uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude provozovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

1.4. Zákazník je povinen zacházet s majetkem provozovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je zákazník povinen neprodleně hlásit provozovateli.

1.5. Zákazník je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

1.6. Zákazník je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit cenu případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

1.7. Zákazník odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami penzionu. Provozovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu penzionu a nebo takovou osobu následně z objektu penzionu vykázat.

1.8. Zákazník ručí a odpovídá provozovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle zákazníka využívají služeb provozovatele.

1.9. Zákazník je povinen předat pokoj provozovateli ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že zákazník nepředá provozovateli pokoj ve stavu v jakém jej převzal, je provozovatel oprávněn požadovat úhradu pokuty do výše nákladů spojených s uvedením pokoje do původního stavu.

1.10. Zákazník nesmí:

  • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám,
  • půjčovat klíče od pokoje třetím osobám,
  • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu provozovatele,
  • používat na pokoji otevřený oheň včetně svíček
  • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
  • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí penzionu.

Za každé porušení zde uvedeného zákazu je zákazník povinen zaplatit pokutu ve výši 2.000,- Kč. Pokuta je splatná nejpozději při odjezdu.

1.11. V celé budově penzionu je zakázáno kouřit. Zákaz se týká nejen pokojů a společných prostor, ale také koupelen a kouření z otevřeného okna. V případě porušení zákazu je účtována pokuta ve výši 5.000,- Kč. Pokuta je splatná nejpozději při odjezdu.

1.12. Zákazník má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory penzionu a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Provozovatel je povinen odevzdat zákazníkovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

1.13. V případě vzniku škody na majetku provozovatele způsobené zákazníkem je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Zákazník je povinen uhradit v hotovosti nebo kartou případnou škodu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

1.14. Zákazník je povinen dodržovat pořádek a čistotu na pokoji a ve společných prostorech, oznámit potřebu provedení oprav, oznámit způsobenou škodu. Je zakázáno jakkoliv přemisťovat nábytek na pokojích.

1.15. Zákazník při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj uzamkne.

1.16. Zákazník nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Zákazník může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.

1.17. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu bez dozoru dospělých.

1.18. Zákazník se psem je povinen zajistit dodržování čistoty v pokoji Jedná se zejména o ochranu postelí a textilií před znečištěním. Zákazník je povinen po svém psovi uklízet a zajistit, aby pes nerušil ostatní zákazníky penzionu. Škodu, kterou by pes způsobil znečištěním nebo poškozením vybavení pokoje nebo penzionu, je majitel psa povinen nahradit provozovateli nejpozději při odjezdu.

1.19. Za jakékoli znečištění vybavení nebo textilií nad obvyklou míru, ať je způsobeno zákazníkem nebo psem, je oprávněn provozovatel účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 300,- Kč za každou znečištěnou věc. Poplatek je splatný nejpozději při odjezdu. Uhrazením poplatku nezaniká právo provozovatele na náhradu škody, která mu v důsledku porušení této povinnosti zákazníkem vznikla.

1.20. Zákazník bere na vědomí, že prostor kolárny je za účelem ochrany majetku ubytovaných osob opatřen kamerovým systémem. Provozovatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti osob nebo ochrany majetku umístit kamery i do jiných společných prostor penzionu.

1.21. Zákazník nesmí odkládat a nechávat bez dohledu své osobní věci mimo prostor pokoje nebo mimo prostor, který je provozovatelem výslovně určen k odložení určitého druhu věcí, pokud se jedná o odložení tohoto druhu věci. Poruší-li zákazník tento zákaz a dojde ke ztrátě či odcizení takto odložené věci, není provozovatel za vzniklou škodu odpovědný.

B. Reklamační řád

2. Uplatnění reklamace

2.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2.2. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ubytovatelem, jež byly sjednány ve smlouvě o ubytování, zákazník uplatňuje v místě poskytované služby na adrese Rudé armády 29, Dolní Dunajovice, 691 85, na adrese sídla provozovatele nebo u zprostředkovatele služeb, kde reklamované služby zakoupil.

2.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě.

2.4. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně skutkově doložit (např. fotodokumentací), současně je povinen předložit

doklad o zakoupené službě.

3. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

3.1. Při uplatnění reklamace je provozovatel povinen se zákazníkem provést zápis o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále termín vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2. Uplatní-li zákazník reklamaci, je provozovatel povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. V případě ústního podání reklamace, je povinen pracovník provozovatele sepsat se zákazníkem zápis o přijetí reklamace. V zápise uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, dále datum a způsob vyřízení reklamace. Zákazník obdrží vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

4. SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat

informace. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům provozovatele přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak provozovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o

důvodech zamítnutí reklamace.

5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu provozovatele, nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník

zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a provozovatelem zabezpečené služby, nevzniká

zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. V souladu s ustanovením paragrafu 14 zákona o ochraně spotřebitele, má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s provozovatelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00 (příp. na jejích regionálních pobočkách), internetová adresa www.coi.cz.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tento řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 29.5.2024.